Home Zasady rekrutacji Oddział przedszkolny
Zasady rekrutacji 2018/2019 - oddział przedszkolny


Załącznik do Zarządzenia nr 8/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
w Krotoszynie
z dnia 19 lutego 2018

ZASADY REKRUTACJI  DZIECI
do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1
w Krotoszynie

 

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 130 oraz art. 131 ustawy z 14 dnia grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.,poz.59 ze zm.)


Terminarz rekrutacji


na rok szkolny  2018/2019

 • 1 marca – 30 marca 2018 roku – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 3 kwietnia – 20 kwietnia 2018 roku -  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 23 kwietnia 2018  roku - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • do 26 kwietnia 2018 roku – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 • do 30 kwietnia 2018 roku – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • do  7 maja 2018 roku – możliwość wystąpienia z wnioskiem do przewodniczącego komisji o uzasadnienie odmowy przyjęcia
 • przewodniczący komisji sporządza uzasadnienie w terminie  5 dni od dnia złożenia wniosku (nie później niż 14 maja 2018 roku)
 • w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny może wnieść odwołanie do dyrektora szkoły (do 21 maja 2018 roku)
 • dyrektor w terminie do 7 dni, od dnia otrzymania rozpatruje odwołanie (nie później niż 28 maja 2018 roku)
 • na rozstrzygnięcie dyrektora służy rodzicowi/opiekunowi prawnemu skarga do sądu administracyjnego.


Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych oddziałów przedszkolnych w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.  


Terminy postępowania uzupełniającego

 • 7-11 maja 2018 roku – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • od 14 - 29 maja 2018 roku - weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • do 30 maja roku - o godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych,
 • do 8 czerwca 2018 roku – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 • do 15 czerwca 2018 roku - o godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych
 • do 22 czerwca 2018 roku – możliwość wystąpienia z wnioskiem do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
 • dyrektor szkoły sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku (nie później niż 27 czerwca 2018 roku)
 • w terminie do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/opiekun prawny może złożyć do dyrektora szkoły odwołanie (do 4 lipca 2018 roku)
 • dyrektor w terminie do 7 dni, od dnia złożenia rozpatruje odwołanie (nie później niż 11 lipca 2018 roku)
 • na rozstrzygnięcie dyrektora służy rodzicowi/opiekunowi prawnemu skarga do sądu administracyjnego.


Zasady rekrutacji

1.    Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego prowadzone jest na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
2.    W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców lub (prawnych opiekunów) o przyjęcie
do oddziału przedszkolnego jest większa niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
•    wielodzietność rodziny dziecka,
•    niepełnosprawność dziecka,
•    niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów prawnych,
•    niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych,
•    niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
•    samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
•    objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość.

3.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę niżej wymienione kryteria dodatkowe:
•    zatrudnienie obojga rodziców/prawnych opiekunów lub prowadzenie przez nich gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej (3 pkt),
•    uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola lub funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka (2 pkt),
•    dogodne położenie wybranego przedszkola odnośnie do miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych (2pkt),
•    zadeklarowanie przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wymiarze przekraczającym 8 godzin dziennie – (1 pkt),
•    posiadanie przez kandydata aktualnej opinii w sprawie objęcia go wczesnym wspomaganiem rozwoju – (2 pkt).

Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 10 punktów.


1.    O przyjęciu dziecka decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.
2.    W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 3, decyduje data złożenia wniosku.
3.    Decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca podejmuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę kryteria zapisane w niniejszych zasadach rekrutacji.


Zapisy

1.    Do dopełnienia czynności związanych ze złożeniem wniosku dziecka do oddziału przedszkolnego zobowiązani są  rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
2.    Druki: „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego” lub „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” można otrzymać  w kancelarii szkoły oraz pobrać  ze strony internetowej szkoły.
3.    Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły do 30 marca 2018 roku.

Postępowanie rekrutacyjne

1.    Postępowanie  rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2.    Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
3.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
2)    podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń - kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w formie listy,  zawierającej imiona i nazwiska,
3)    podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń – listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie  listy zawierającej imiona i nazwiska,
4)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
4.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi  miejscami, dyrektor szkoły  przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się  do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania rekrutacyjnego.
5.     Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego zostanie wywieszona przy wejściu głównym szkoły.    


Krotoszyn, dnia 19 lutego 2018 r.                                        Sławomira Kalak


Załączniki do pobrania: 1)  

2) ZARZĄDZENIE NR 8/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROTOSZYNIE Z DNIA 19 LUTEGO 2018 ROKU W SPRAWIE KRYTERIÓW LOKALNYCH PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ OKREŚLENIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

Załączniki do pobrania:  

 

3) DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYM ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie w roku szkolnym 20.../20...

Załączniki do pobrania:  

 

4) WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie w roku szkolnym 20.../20...

Załączniki do pobrania:  

 

5) OŚWIADCZENIE O DOGODNYM POŁOŻENIU WYBRANEGO PRZEDSZKOLA WZGLĘDEM MIEJSCA PRACY JEDNEGO JEDNEGO Z RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA LUB MIEJSCA ICH ZAMIESZKANIA

Załączniki do pobrania:  

 

6) OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO TEGO PRZEDSZKOLA LUB FUNKCJONUJĄCEJ W POBLIŻU SZKOŁY LUB ŻŁOBKA

Załączniki do pobrania:  

 

7) OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU OBOJGA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW LUB PROWADZENIU PRZEZ NICH GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Załączniki do pobrania:  

 

 

 

 

 

 

Anna Maria Wesołowska

DSC_0330.JPG

Komunikaty

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora szkoły – w każdą środę w godzinach od 15.00 do 16.00.

Z kalendarza ...


Dzisiaj jest: Środa
24 Października 2018
Europejski Dzień Otyłości
Imieniny obchodzą
Antoni, Boleczest, Filip, Hortensja,
Marcin, Rafał, Rafaela, Salomon

Do końca roku zostało 69 dni.
Zodiak: Skorpion

Sonda

Czy Państwa zdaniem dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?