Home Zasady rekrutacji Szkoła Podstawowa
Zasady rekrutacji 2018/2019 - szkoła podstawowa

Załącznik do Zarządzenia nr 9/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie
z dnia 19 lutego 2018 roku


 

ZASADY REKRUTACJI  UCZNIÓW
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1
w Krotoszynie


Podstawa prawna:
Na podstawie art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo  oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

Terminarz rekrutacji na rok szkolny  2018/2019

 • 12-23  marca 2018 roku - złożenie wniosku  o przyjęcie do szkoły podstawowej do oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym
 • 12 marca - 6 kwietnia 2018 roku – złożenie wniosku  o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym
 • do 28 marca 2018 roku -  przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
 • do 4 kwietnia 2018 roku – podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
 • 9 -25  kwietnia 2018 roku – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 27 kwietnia 2018 roku – podanie do publicznej  wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • do 11 maja  2018 roku – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 • do  18 maja  2018 roku – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • do 25 maja 2018 roku – możliwość wystąpienia z wnioskiem do przewodniczącego komisji o uzasadnienie odmowy przyjęcia
 • przewodniczący komisji sporządza uzasadnienie w terminie  5 dni od dnia złożenia wniosku ( nie później niż 30 maja 2018 roku)
 • w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny może wnieść odwołanie do dyrektora szkoły ( do 6 czerwca  2018 roku)
 • dyrektor w terminie  7 dni, od dnia otrzymania rozpatruje odwołanie (nie później niż 13 czerwca  2018 roku)
 • na rozstrzygnięcie dyrektora służy rodzicowi/opiekunowi prawnemu skarga do sądu administracyjnego.Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół  w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.  

Terminy postępowania uzupełniającego

 • 1 czerwca  do 8 czerwca 2018 roku -  złożenie wniosku  o przyjęcie do szkoły podstawowej do oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym

 

 • 1 czerwca do  15 czerwca 2018 roku - złożenie wniosku  o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym

 

 • do 12 czerwca 2018 roku -  przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa  w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy  Prawo oświatowe

 

 • do 14 czerwca 2018 roku – podanie do publicznej wiadomości  prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 Prawo oświatowe

 

 • 18 czerwca do 4 lipca 2018 roku -  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 • 6 lipca 2018 roku - podanie do publicznej  wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 • do 13 lipca 2018 roku - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 • do 18 lipca 2018 roku - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 • do 25 lipca 2018 roku – możliwość wystąpienia z wnioskiem do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
 • dyrektor szkoły sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni  od dnia złożenia wniosku (nie później niż  30 lipca 2018 roku)
 • w terminie do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/opiekun prawny może złożyć do dyrektora szkoły odwołanie ( do 6 sierpnia 2018 roku )
 • dyrektor w terminie  do 7 dni  od dnia złożenia  rozpatruje odwołanie ( nie później niż 13 sierpnia 2018 roku)
 • na rozstrzygnięcie dyrektora służy rodzicowi/opiekunowi prawnemu skarga do sądu administracyjnego.


Zasady rekrutacji


1.    Do szkoły przyjmuje się z urzędu  dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka druku       
„Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej”.

2.    Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej”. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może    spowodować otwarcia nowej klasy.

3.    W przypadku , gdy liczba wniosków rodziców/ opiekunów prawnych o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
a) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym , na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły lub gimnazjum, w którym znajdują   się szkoły  - 4 punkty,
b)  wielodzietność rodziny kandydata  - 3 punkty,
c) kandydat objęty kształceniem specjalnym -  3 punkty,
d) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego lub przedszkola mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, do której prowadzona jest rekrutacja - 2 punkty,
e) rodzice /opiekunowie prawni pracują w gminie Krotoszyn - 2 punkty,
f)  dogodne położenie szkoły względem miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów    prawnych -  2 punkty,
g) niepełnosprawność w  rodzinie kandydata – 2 punkty.

4.    O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.

5.    W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 3, decyduje data złożenia wniosku.

6.    Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje  dyrektor  szkoły.

7.    W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły  do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje dyrektor szkoły , po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

Zapisy
1.    Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2.    Druki: „Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej” lub „Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej” można otrzymać  w kancelarii szkoły oraz pobrać  
ze strony internetowej szkoły.

3.    Wypełnione druki należy złożyć w kancelarii szkoły do 23 marca 2018 roku do oddziału sportowego, a pozostałe oddziały do 6 kwietnia 2018 roku.

Postępowanie rekrutacyjne


1.    Postępowanie  rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2.    Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
2)     podanie  do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń - kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych w formie listy,  zawierającej imiona i nazwiska,
3)    podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń – listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie  listy, zawierającej imiona i nazwiska,
4)    przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
5)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła  nadal dysponuje wolnymi  miejscami, dyrektor szkoły  przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się  do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania rekrutacyjnego.

5.     Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona przy wejściu głównym szkoły.


Krotoszyn, dnia 19 lutego 2018 r.                                  Sławomira Kalak


Załączniki do pobrania: 1)  

 

2) ZARZĄDZENIE NR 9/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROTOSZYNIE Z DNIA 19 LUTEGO 2018 ROKU W SPRAWIE KRYTERIÓW LOKALNYCH PRZYJĘCIA DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ OKREŚLENIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

Załączniki do pobrania:  

 

3) Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie w roku szkolnym 20.../20...

Załączniki do pobrania:  

 

4) Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie w roku szkolnym 20.../20...

Załączniki do pobrania:  

 

5) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, na którym prowadzona jest rekrutacja do tej szkoły

Załączniki do pobrania:  

 

6) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Załączniki do pobrania:  

 

7) Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego lub przedszkola mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, do której prowadzona jest rekrutacja

Załączniki do pobrania:  

 

8) Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych w gminie Krotoszyn

Załączniki do pobrania:  

 

9) Oświadczenie o dogodnym położeniu szkoły względem miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych

Załączniki do pobrania:  

 

Anna Maria Wesołowska

DSC_0298.JPG

Komunikaty

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora szkoły – w każdą środę w godzinach od 15.00 do 16.00.

Z kalendarza ...


Dzisiaj jest: Środa
24 Października 2018
Europejski Dzień Otyłości
Imieniny obchodzą
Antoni, Boleczest, Filip, Hortensja,
Marcin, Rafał, Rafaela, Salomon

Do końca roku zostało 69 dni.
Zodiak: Skorpion

Sonda

Czy Państwa zdaniem dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?